Karavados Beach Hotel

Accommodation in Trapezaki

       

Contact Details for Karavados Beach Hotel

Tel: +30 26710 69400
Fax: +30 26710 69689
rg.letohbk@ofni :liamE
Website: rg.letohbk.www

More Accommodation in Trapezaki with Booking Information